• demo slide
  • demo slide
  • demo slide
  • Welcome to Ditexsm Ltd!


  • Welcome to Ditexsm Ltd!


  • Welcome to Ditexsm Ltd!


Picture1  Picture2 

 

"ДИТЕКС-СМ" ООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО „НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ“, ПРИОРИТЕТНА ОС „ИНТЕЛИГЕНТНА ИНДУСТРИЯ“, ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.004 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“ ОТ КРАЙНИЯ ПОЛУЧАТЕЛ "ДИТЕКС-СМ" ООД

На 10.04.2023 г. "ДИТЕКС-СМ" ООД стартира изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по АДБФП № BG-RRP-3.004-0474-C01 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Проектът се осъществява в гр. Враца с финансовата подкрепа на ЕС по линия на Next Generation-EU чрез „Национален план за възстановяване и устойчивост“.

Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер на 910 000.00 лв., от които 455 000.00 лв. безвъзмездно финансиране.

Целта на проекта е повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига.

Специфичните цели на проекта са:

- внедряване на цифрови технологии в технологичния процес с оглед осигуряване на устойчиво развитие в условията на динамична пазарна икономика с висок интензитет на конкуренция на пазара;

- подобряване на производствения процес и увеличаване производителността на предприятието с оглед удовлетворяване обемите на търсене на пазара и създаване на предпоставки за разширяване на пазарните позиции;

- осигуряване на необходимите условия за добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти с оглед пълно удовлетворяване на нарастващите пазарни изисквания;

- разнообразяване на асортимента от предлагани продукти в съответствие с актуалните потребности и тенденции в търсенето на пазара;

- намаляване на производствените разходи вследствие на оптимизация на производствените вериги и намаляване на производствените разходи.

Инвестициите по проекта са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесат за екологичния преход на страната.


“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ДИТЕКС-СМ" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.

 

Products

image

Bed Covers

Printed and solid colour bed covers to complete the stylish look of every bedroom. Read More
image

Bed linen

Wide range of trendy designs offered in different fabric constructions. Read More
image

Pillow

Our constantly increasing portfolio of pillows is designed to match the requirements of every customer. Read More
image

Duvets

We provide the widest range of duvets to different corners of the world. Read More
  • 1

Project

Picture1  Picture2 

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на краен получател „Дитекс-СМ“ ООД с предмет „Закупуване, доставка и монтаж на "Автоматична линия за прошиване на градински, декоративни и палетни възглавници с две прошивни глави", състояща се от: "Многоредова автоматизирана машина за прошиване" - 1 бр. и "Автоматизирана права машина за обточване с нож за прецизно отрязване на остатъка на изделието по време на шиене" - 6 бр.""“

Срок за подаване на оферти: 06.07.2023 г. – 13.07.2023 г.

Допълнителна информация:

Валидна до: четвъртък, 13.07.2023 г.

Възложител: „Дитекс-СМ“ ООД

Документи може да изтеглите тук: https://we.tl/t-VXnIXuKdbK

 

Certificate

sert1

The Team

  • Plamen Pironkov Logistics Manager
  • Stefan Lyubenov Key Accounts Manager
  • 1
  • 2

Get in touch

Bulgaria, Sofia,
gen. Nikola Jekov N10

Mobile: +(359) 897 830 196
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Photo Gallery

Facebook