Picture1  Picture2 

 

"ДИТЕКС-СМ" ООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО „НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ“, ПРИОРИТЕТНА ОС „ИНТЕЛИГЕНТНА ИНДУСТРИЯ“, ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.004 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“ ОТ КРАЙНИЯ ПОЛУЧАТЕЛ "ДИТЕКС-СМ" ООД

На 10.04.2023 г. "ДИТЕКС-СМ" ООД стартира изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по АДБФП № BG-RRP-3.004-0474-C01 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Проектът се осъществява в гр. Враца с финансовата подкрепа на ЕС по линия на Next Generation-EU чрез „Национален план за възстановяване и устойчивост“.

Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер на 910 000.00 лв., от които 455 000.00 лв. безвъзмездно финансиране.

Целта на проекта е повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига.

Специфичните цели на проекта са:

- внедряване на цифрови технологии в технологичния процес с оглед осигуряване на устойчиво развитие в условията на динамична пазарна икономика с висок интензитет на конкуренция на пазара;

- подобряване на производствения процес и увеличаване производителността на предприятието с оглед удовлетворяване обемите на търсене на пазара и създаване на предпоставки за разширяване на пазарните позиции;

- осигуряване на необходимите условия за добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти с оглед пълно удовлетворяване на нарастващите пазарни изисквания;

- разнообразяване на асортимента от предлагани продукти в съответствие с актуалните потребности и тенденции в търсенето на пазара;

- намаляване на производствените разходи вследствие на оптимизация на производствените вериги и намаляване на производствените разходи.

Инвестициите по проекта са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесат за екологичния преход на страната.


“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ДИТЕКС-СМ" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.

 

Project

Picture1  Picture2 

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на краен получател „Дитекс-СМ“ ООД с предмет „Закупуване, доставка и монтаж на "Автоматична линия за прошиване на градински, декоративни и палетни възглавници с две прошивни глави", състояща се от: "Многоредова автоматизирана машина за прошиване" - 1 бр. и "Автоматизирана права машина за обточване с нож за прецизно отрязване на остатъка на изделието по време на шиене" - 6 бр.""“

Срок за подаване на оферти: 06.07.2023 г. – 13.07.2023 г.

Допълнителна информация:

Валидна до: четвъртък, 13.07.2023 г.

Възложител: „Дитекс-СМ“ ООД

Документи може да изтеглите тук: https://we.tl/t-VXnIXuKdbK

 

Bed set ranforce Ungaro

Bed set ranforce Ungaro

Date

06 January 2015

Categories

Bed Linen

Get in touch

Bulgaria, Sofia,
gen. Nikola Jekov N10

Mobile: +(359) 897 830 196
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Photo Gallery

Facebook