Project

Picture1  Picture2 

"ДИТЕКС-СМ" ООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО”
 
ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО „НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ“, ПРИОРИТЕТНА ОС „ИНТЕЛИГЕНТНА ИНДУСТРИЯ“, ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.004 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“ ОТ КРАЙНИЯ ПОЛУЧАТЕЛ "ДИТЕКС-СМ" ООД

На 10.04.2023 г. "ДИТЕКС-СМ" ООД стартира изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост № BG-RRP-3.004-0474-C01 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.


Проектът се осъществява в гр. Враца с финансовата подкрепа на ЕС по линия на Next Generation-EU чрез „Национален план за възстановяване и устойчивост“.


Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер на 910 000.00 лв., от които 455 000.00 лв. безвъзмездно финансиране.
Целта на проекта е повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига.

Специфичните цели на проекта са:
- внедряване на цифрови технологии в технологичния процес с оглед осигуряване на устойчиво развитие в условията на динамична пазарна икономика с висок интензитет на конкуренция на пазара;
- подобряване на производствения процес и увеличаване производителността на предприятието с оглед удовлетворяване обемите на търсене на пазара и създаване на предпоставки за разширяване на пазарните позиции;
- осигуряване на необходимите условия за добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти с оглед пълно удовлетворяване на нарастващите пазарни изисквания;
- разнообразяване на асортимента от предлагани продукти в съответствие с актуалните потребности и тенденции в търсенето на пазара;
- намаляване на производствените разходи вследствие на оптимизация на производствените вериги и намаляване на производствените разходи.

Инвестициите по проекта са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесат за екологичния преход на страната.

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ДИТЕКС-СМ" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.

Get in touch

Bulgaria, Sofia,
gen. Nikola Jekov N10

Mobile: +(359) 897 830 196
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Photo Gallery

Facebook